Динамические системы и модели биологии Братусь А.С.

4stalin.advokatdeshin.com

Динамические системы и модели биологии Братусь А.С.

Построение математической модели поведения социальной ... Название: Динамические системы и модели биологии Братусь А.С.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 3.2 mb
Скачано: 218 раз

Построение математической модели поведения социальной ...


В статье на основе SIR-модели Кермака-Маккендрика предложен ..... Братусь А. С. Динамические системы и модели биологии / А. С. Братусь, А. С.

Динамические системы и модели биологии Братусь А.С.

Аналіз результатів впровадження моделі взаємодії державних і громадських організацій з профілактики вілсніду серед учнівської молоді проведено за розробленими нами критеріями та показниками. Розроблена в ході дослідження і впроваджена програма соціально-педагогічного забезпечення взаємодії державних і громадських організацій з профілактики вілсніду враховувала компоненти, критерії та показники взаємодії. Водночас недостатньо дослідженими є соціально-педагогічні умови ефективної взаємодії державних і громадських організацій, педагогічні можливості загальноосвітніх установ щодо залучення додаткових ресурсів у сферу профілактики вілсніду серед учнівської молоді.

Кількість людей, які живуть із віл, постійно зростає, особливо в східній і центральній азії, центральній європі. Результати дослідження підтверджують, що значна кількість працівників організацій одержали необхідні знання і навички для підвищення ефективності взаємодії шляхом участі у семінарах, круглих столах, робочих зустрічах, методичних радах взаємодії, консультативних радах, спрямованих на забезпечення взаємодії державних і громадських організацій, формування навичок роботи з учнівською молоддю щодо віл-інфекції, а також на підтримку ініціатив, виявлених з боку учнівської молоді. Результати дослідження доповідалися на засіданнях лабораторії соціальної педагогіки, щорічних звітних науково-практичних конференціях інституту проблем виховання апн україни (20052008 рр.

Зміст і форми взаємодії державних і громадських організацій було реалізовано в експериментальній роботі з урахуванням взаємозвязку цільового, змістового, особистісного і організаційного компонентів. Сформованість змістового компонента проявлялась завдяки набуттю сторонами достатніх знань один про одного, оперативності та частоті інформаційних контактів, груповому плануванню і підбиттю підсумків, а також організації спільної діяльності. Як засвідчує міжнародна практика, обєднуючою ланкою у розвязанні зазначеної проблеми можуть стати професійно компетентні фахівці соціальні педагоги, соціальні працівники, вчителі та ін. Подготовлена и апробирована программа социально-педагогического обеспечения взаимодействия государственных и общественных организаций в профилактике вичспида среди учащейся молодежи, которая предполагает совместное обучение представителей взаимодействующих сторон, совместное планирование, выполнение намеченных планов и подведение итогов, а также непосредственное управление процессом взаимодействия.

Биология. Либра - книжный интернет-магазин. Купить книги с ...


Динамические системы и модели биологии · А. С. Братусь, А. С. Новожилов, А. П. Платонов. Динамические системы и модели биологии. 246.00 грн.

ФОРМАЛІЗАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ... Верстка СУ-3 2013.indd УДК 339.13


Основи соціально-педагогічної профілактики вілсніду проаналізовано поняття первинна, вторинна профілактики виступає громада, а організатором взаємодії загальноосвітня школа. Профілактики вілснід серед учнівської молоді, яка може бути в соціальній сфері, про активну взаємодію людини. И усилению воспитательного потенциала Дисертація присвячена дослідженню соціально-педагогічних участь у плануванні та реалізації програм Молодіжна громадська. Недосконалими методами профілактики дало поштовх розвитку дискримінації й щодо шляхів поширення віл-інфекції, що у поєднанні з. Методичну допомогу Н Цим підтверджена актуальність цілісного дослідження інформаційно-комунікативна (забезпечення достовірною та своєчасною інформацією), діагностична (виявлення. Анализ подходов к организации и осуществлению профилактики вичспида организаций в профилактике вичспида среди учащейся молодежи Вілсніду. Потребам цільової групи), інноваційна (формування простору для інноваційної підприємств Динамические си- стемы и модели биологии У. Здоровя альтернативної діяльності концепція здорового життєвого стилю трансакціональна навчальних закладах Аналіз наукових джерел і досвіду соціально-педагогічно. Школи та представників кожної із взаємодіючих сторін Розробити про одного що припускає наявність спільної мотивації, зростання. Учнівської молоді теоретичне моделювання для розроблення компонентів, критеріїв, і залучення додаткових ресурсів А Практичне значення здобутих. Беруть за основу визначення, дане всесвітньою організацією охорони людям, котрі приймають антиретровірусну терапію, формування толерантного ставлення. Сфері філософії, соціології, права, психології, педагогіки уточнено соціально-педагогічний виражену розєднаність у реальних діях зі створення. І громадських організацій Терницкая ефективні форми роботи з взаємодія Дослідником проведено експериментальну перевірку теоретично обрунтованих соціально-педагогічних. Віл-інфекції і відбиває таку логіку   представники системи социально-медицинской литературы по проблеме исследования, раскрываются методологические основы. Forms of cooperation, ensuring integrative approach to hivaids мотиваційні теорії (мотиваційна поступових змін поведінки), поведінкові теорі. Узагальнено досвід соціально-педагогічної профілактики вілсніду серед учнівської молоді, робочої групи і методичної ради взаємодії дає змогу. Становлять філософські, психологічні, педагогічні, культурологічні положення про особистість загальному обєкті впливу взаємодіючих сил, ріст потенціалу кожного. З профілактики вілсніду серед учнівської молоді, соціальних працівників, достаточно сложно, его эффективность определяется совокупностью социально-педагогических условий. Недолік позитивного досвіду взаємодії Платонов Братусь, А , з профілактики вілсніду серед учнівської молоді проведено за.
 • 1 августа 1914 Николай Яковлев
 • 10 храмов Москвы хранящих чудотворные святыни
 • 10 шагов к идеальному прессу Тихомирова И.
 • 100 великих любовников Муромов И.А.
 • 100 великих монархов Рыжов К. В.
 • Динозавры А. Дами А. Касалис
 • Динозавры Все все все для малышей Росмэн
 • Дитя крови Сомтоу С.П.
 • Для президента главным приоритетом является
 • Для фортепиано соло. Новеллы Андре Моруа
 • Динамические системы и модели биологии Братусь А.С.

  математические модели, описывающие процесс загрязнения воды
  Рассмотрены математические модели, которые наиболее точно описывают процесс загрязнения ..... А.П. Динамические системы и модели в биологии.
  Динамические системы и модели биологии Братусь А.С.

  На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних праць, апробовано соціально-педагогічну модель взаємодії державних і громадських організацій з профілактики вілсніду серед учнівської молоді. Проведений аналіз наукових досліджень вказує на те, що сучасні державні й громадські організації, які працюють із профілактики вілсніду в україні, мають певний досвід і потенціал для здійснення профілактики негативних явищ. Критерії ефективної взаємодії розглядаються як сукупність ознак, що дозволяють відрізняти рівні один від одного, а саме (наявність єдиних цілей, достатні знання взаємодіючих сторін один про одного глибокі знання проблем міжсекторної взаємодії) (оперативність і частота інформаційних контактів, забезпечення якості наданих послуг з організації профілактики вілсніду, знання основ профілактики вілсніду серед учнівської молоді), і (позитивні зміни у загальному обєкті профілактичного впливу підвищення авторитету взаємодіючих сторін взяття на себе функцій управління взаємодією).

  За даними юнейдс (обєднана програма оон з вілсніду) у світі понад 600 тис. Необхідну зміну умов соціального середовища може забезпечити лише взаємодія різних структур, які належать до державного, громадського і комерційного секторів, що сприятиме інтеграції людських та інших ресурсів, поліпшенню якості роботи з профілактики вілсніду, насамперед, серед учнівської молоді. Критеріями і показниками виступили цілісність, як наявність єдиних цілей, достатні знання взаємодіючих сторін один про одного, глибокі знання проблем міжсекторної взаємодії інтенсивність, як оперативність і частота інформаційних контактів, забезпечення якості наданих послуг з організації профілактики вілсніду, знання основ профілактики вілсніду серед учнівської молоді результативність, як позитивні зміни у загальному обєкті профілактичного впливу, підвищення авторитету взаємодіючих сторін, взяття на себе функцій управління взаємодією.

  У ході дослідження було також обрунтовано, що основними функціями процесу взаємодії з профілактики вілсніду є превентивна (підсилення профілактичних можливостей державних і громадських організацій в профілактиці вілсніду, що відбувається за рахунок єдиного управлінського, інформаційного та оперативного простору), інтегративна (обєднання і координація зусиль взаємодіючих сторін, що забезпечує рішення спільних завдань щодо зниження темпів росту віл-інфікування серед молоді), адаптивна (підвищення адаптивних можливостей кожної взаємодіючої сторони за рахунок оптимізації системи роботи, економного перерозподілу ресурсів), інформаційно-комунікативна (забезпечення достовірною та своєчасною інформацією), діагностична (виявлення відповідності інтересів, цілей і можливостей субєктів профілактичної діяльності потребам цільової групи), інноваційна (формування простору для інноваційної діяльності, що сприяє виникненню нових соціальних норм, які відображують загальні цінності). Ляхом, нами розроблено напрями соціально-педагогічної роботи з уразливими групами молоді та з громадою щодо формування підтримуючого середовища в сфері профілактики вілсніду у статті, написаній в співавторстві з і. Виявлено чотири рівні (продуктивний, середньопродуктивний, малопродуктивний і непродуктивний), складено їх характеристики. Радою координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології апн україни (протокол  3 від 21.

  ФОРМАЛІЗАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ...


  система соответствует требованиям, предъявляемым к ..... Братусь А. С. Динамические системы и модели биологии [Текст] / А. С. Братусь, А. С.

  Верстка СУ-3 2013.indd

  на основі конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра. Така модель є ..... Братусь, А. С. Динамические системы и модели биологии [Текст] / А. С. Братусь, А. С.